Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2017

6897 e3dc
Reposted fromidiod idiod viaMaryiczary Maryiczary
6993 050f 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viamarlylee marlylee

June 04 2017

Reposted frombluuu bluuu viaMonasi Monasi
Kocham cię powoli. Kocham cię głęboko. Kocham cię szeptem. Kocham cię zapamiętale. Kocham cię bezwarunkowo. Kocham cię czule i ostro, wolno i szybko. Poza czasem i na zawsze. Kocham cię, ponieważ po to się urodziłem.
— Brittainy C. Cherry
Reposted fromoutoflove outoflove viacytaty cytaty
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viaperseweracje perseweracje
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee viakeeplooking keeplooking

June 03 2017

9649 1d06
Reposted fromAngusJames AngusJames viaalensztajn alensztajn

June 02 2017

1192 9bd7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaKallay Kallay

May 30 2017

8466 1bf2
Reposted fromryoina ryoina viadualistycznie dualistycznie
5911 ed47 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaperseweracje perseweracje

May 28 2017

7492 1720
celebrate every tiny victory ♡

May 22 2017

0165 feea
Reposted fromGIFer GIFer viaune-raconteuse une-raconteuse
1680 4231 500
Reposted frommsofall msofall viaune-raconteuse une-raconteuse
7537 8b4e 500
Reposted frommgnd mgnd viamexicomagico mexicomagico
8764 8029
Reposted fromblueinsane blueinsane viamexicomagico mexicomagico
4835 3ca9
Reposted fromcupandcup cupandcup viamexicomagico mexicomagico
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl