Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 03 2019

Reposted fromdzony dzony viaPsaiko Psaiko
6964 1ced 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaparrtyzant parrtyzant

April 27 2019

5876 56de 500
Reposted fromstardvst stardvst viainsanedreamer insanedreamer
7836 d784 500
Reposted fromsehrschwul sehrschwul viainsanedreamer insanedreamer
4624 9700
Reposted frombotanyplay botanyplay viainsanedreamer insanedreamer
Często bywa tak, że jeśli czegoś nie powiemy od razu - to nie powiemy tego nigdy. Nie łudź się, że przyjdzie na coś odpowiedni moment. Uważam, że nie ma czegoś takiego jak "odpowiednie momenty". A słowa? Niby są tylko słowami, ale niewypowiedziane mogą przepaść na zawsze i zniszczyć tak naprawdę wszystko.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatelesfora telesfora
2182 76a1 500

April 25 2019

8945 b016 500
Reposted fromsoftboi softboi viagdziejestola gdziejestola

March 28 2019

0003 37e5
2802 3fba 500
Reposted fromsoftboi softboi viaaisajo aisajo

March 27 2019

Tak długo opakowywałem się w milczenie, że trudno mi się rozpakować w słowach.
— Herta Muller "Huśtawka oddechu"
Reposted fromwind-whistler wind-whistler viaparrtyzant parrtyzant

March 25 2019

5237 452c
5023 1ce0 500
Reposted fromsoftboi softboi viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
lucky ones | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viamartinif16 martinif16
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromxalchemic xalchemic viaparrtyzant parrtyzant
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl