Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2019

2280 3cfb 500
Reposted frompierdolony pierdolony viahardqorem hardqorem

July 11 2019

June 16 2019

5989 4cc6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
8076 9609 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viascorpix scorpix
0003 37e5
Reposted fromretro-girl retro-girl viascorpix scorpix

June 10 2019

2710 9535 500
Reposted fromsoftboi softboi viainsanedreamer insanedreamer
3180 2c15 500
Reposted fromuoun uoun viainsanedreamer insanedreamer

June 03 2019

5579 5864 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasarkastyczna sarkastyczna
3347 0d70
Reposted frommiauuu miauuu viasarkastyczna sarkastyczna
Czasami nieznajomi dają najlepsze rady. Albo nie wiedzą, kim jesteś, albo nie za bardzo ich obchodzisz, tak więc walą prosto z mostu. Takie rady są praktyczne. Rodzina i przyjaciele będą starali się nie urazić twoich uczuć, ktoś obcy nie zawaha się rozjechać cię walcem.
— Blair Holden
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viamyego myego
3607 b101 500
Labracadabrador

May 28 2019

Reposted fromshakeme shakeme viasarkastyczna sarkastyczna

May 26 2019

4609 595c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasarkastyczna sarkastyczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl