Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2017

7349 da46 500
Reposted frommyu myu viaCarmabelle Carmabelle
Okazuje się, że tydzień mogę bez ciebie wytrzymać, od biedy dwa, ale potem to już zaczynają mnie boleć te wszystkie miejsca, którymi cię nie czuję.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtomowa tomowa viasarkastyczna sarkastyczna
Wszystko znaczy nic, jeśli nie mam Ciebie.
— James Bay
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
Poznałam go przez przypadek. Potem on przez przypadek mnie pocałował, a ja przez przypadek się zakochałam. Cała nasza znajomość była przypadkowa a zarazem tak bardzo nam potrzebna.
Reposted frompensieve pensieve viasarkastyczna sarkastyczna

February 20 2017

9406 27d3
Reposted fromaletodelio aletodelio

February 19 2017

Do Ciebie. Do Twojego łóżka. W Twoje ramiona.
— tak bardzo
Reposted fromniezwyykla niezwyykla viatrue-love true-love
3033 82b0 500
Reposted fromoll oll viascorpix scorpix

February 17 2017

February 16 2017

Podsumowując cały rok, Ty byłeś najlepszym co mogło mnie spotkać. 
Reposted fromczaadzik czaadzik viaperseweracje perseweracje

February 15 2017

Reposted fromhairsprayqueen hairsprayqueen viascorpix scorpix

February 14 2017

5597 bbe5 500
Reposted fromPitch Pitch viachrzrzrz chrzrzrz
Nie byłeś w moim typie, dopóki przez przypadek nie spojrzałeś w moje oczy.
Reposted fromherside herside viaxer xer
będziesz kiedyś najwspanialszą żoną, wiesz?
— Wariat
Reposted fromspes spes viaola4650 ola4650

February 13 2017

2549 51fc
Reposted frombloodymonk bloodymonk viagwiazdeczka gwiazdeczka
7377 f187
Reposted fromoutline outline viakiteandra kiteandra
1894 804c
Welcome_back_soup....WELCOME_BACK:D
Reposted fromscorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl