Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

8975 727c
Reposted fromoutline outline viamyownreality myownreality
4670 0537
Reposted fromGIFer GIFer viadivi divi
1211 696e 500
Reposted from777727772 777727772 viadivi divi
0215 402d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialilacwine lilacwine

December 03 2017

December 02 2017

Bez Ciebie wszystko mi jedno
I czuję jakby mnie było pół
Uparta chmura nade mną
A chmura nade mną
Pozbawia mnie tchu
— Krzysztof Zalewski - Miłość Miłość
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl via100suns 100suns
4326 5b35
Reposted frombrumous brumous viadivi divi
4114 d395 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viadivi divi
4382 5949 500
Reposted fromPoranny Poranny viadivi divi
Reposted frommayamar mayamar viacziczi cziczi
4398 60ca
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viascorpix scorpix

November 28 2017

Reposted fromFlau Flau viaune-raconteuse une-raconteuse
Podobno obecność jest jednym z najwspanialszych prezentów jaki możesz podarować drugiej osobie. Nie musisz nie wiadomo czego robić, wystarczy, że jesteś.

November 27 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl